Poročilo VGC Kamnik

Večgeneracijski center Ljubljana – VGC Kamnik

 

Projekt VGC Kamnik se je začel izvajati v januarju 2017 z namenom razvoja inovativnega modela celostnega, dostopnega in kakovostnega izvajanja preventivnih vsebin za preprečevanje zdrsa v revščino in obenem za dvig kakovosti življenja ter aktivacijo socialnega vključevanja in integracije ranljivih ciljnih skupin. Upravičenci so naslednje ciljne skupine: družine z nizko delovno intenzivnostjo, otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, otroci in mladi s posebnimi potrebami ter migranti in begunci, zlasti otroci in mladi iz teh družin.


Prijavitelj projekta in vodilni partner je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, kot partnerji prijavitelji pa smo sodelovali še Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Dom starejših občanov Grosuplje.


Aktivnosti potekajo na različnih lokacijah in na ta način pokrivamo široko območje in visok delež prebivalcev osrednjeslovenske regije. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os je socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, naložba je aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifični cilj pa je preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Mestna občina Ljubljana, občina Vrhnika, občina Kamnik, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.


Kaj so naši konkretni cilji v Kamniku?
Spodbujanje socialnega vključevanja, opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje, dvig kakovosti življenja, medsebojno druženje in srečevanje, medgeneracijsko in medkulturno povezovanje, dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin ter informiranje in svetovanje.
 Kaj smo v letu 2017 ponudili občanom Kamnika in katere aktivnosti smo opravili do sedaj?  
Neformalno druženje in srečevanje; vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc; informiranje uporabnikov, vsebine, namenjene starejšim, vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami, vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin;  vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, organizacija in vodenje skupin za samopomoč ter  izobraževalne in praktične delavnice; vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja.

 

V prvi polovici leta (do konca avgusta 2017) je delovalo  osem skupin, oziroma izobraževalnih sklopov delavnic:  
Brezposelni:
1. IKT usposabljanja: Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih tehnologij,
2. Poslovni model - Idejni poslovni načrt.


Starejši:
1. Skupina za samopomoč 1:  Zdrav življenjski slog – Marjetice,
2. Skupina za samopomoč 2:  Klub svojcev nepokretnih starejših,
3. Predavanja IKT - Računalniško opismenjevanje,
4. Socialna participacija – Predice.


Mladi :
1. Organizacija dogodkov:  
a) Kotlovnica 1 – MIŠ (Mala impro šola),
b) Kotlovnica 2 - Viške (Impro igre).
Od januarja do konec avgusta 2017 je bilo opravljenih  326 ur, ki so jih opravili vodje skupin oziroma predavatelji izobraževanj; prav tako je bilo opravljenih 465 ur administrativnih ur, saj so projekti te vrste tudi zelo zahtevni glede poročanja.  Projekt je moč peljati le ob sodelovanju vseh deležnikov.


Mnenje dveh vključenih uporabnikov:


»Delavnice so potekale v prijetnem vzdušju, mislim,  da je bilo skoraj bolj kot sama vsebina, ključno to, da smo prišli v stik, da smo se povezali, si delili ideje in se naučili osnov za nadaljevanje. Želim vam vse dobro in kar tako naprej, ker ste super!«


»Predavatelji so bili odlično usposobljeni, prostori ustrezni, delavnice pa zanimive in zelo aktivne. Pogrešala sem še več vaj, predvsem pri kratkih nastopih; ko je voditeljica pokomentirala naš nastop, bi morali še nekajkrat povaditi enak nastop, da se obrusimo. Všeč mi je bilo tudi, da smo lahko sodelovali pri določanju terminov izvedbe in da se je počakalo zamudnike delavnic. Sem si pa pridobila veliko znanja in tudi samozavesti, predvsem pa »brco v rit« - motiv, da nadaljujem in še nadgradim svojo pot.«

Udeleženci tečaja računalniškega opismenjevanja

Udeleženci tečaja računalniškega opismenjevanja

Predsavitev delavnice IKT na Zavodu za zaposlovanje v Kamniku

Predsavitev delavnice IKT na Zavodu za zaposlovanje v Kamniku